ѹ 13 .. 2562 (ӹǹҹ831)

นายวรเชษฐ เศวตรพนิต

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา

นายนาซีร  สนิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวภาชินี  พฤกษาพิทักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางจุฑามาส ไชยผลอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวิชิต มีเสน

พนักงานธุรการ ส.๒

นางสาวมาเรียม มะแซ

ผู้สนับสนุนงานด้านธุรการ

นางสาวศุภรัตน์ ทำเลดี

ผู้สนับสนุนงานด้านพัสดุ

นางสาวเปรมฤดี ยอดสมุทร

ผู้สนับสนุนงานด้านการเงิน

นางสาวกนกวรรณ พรรณโภชน์

ผู้สนับสนุนงานด้านบัญชี

นายนัทพงษ์  ทองแก้ว

ผู้สนับสนุนงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายมะยากี  มะเล๊าะ

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงาน