ระเบียบและกฎหมาย

กฏกระทรวงฯ สำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ พ.ศ.2554   143 ครั้ง
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 กรณีจัด.....   156 ครั้ง
กฏกระทรวงฯ แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง พ.ศ.2551   154 ครั้ง
กฏกระทรวงฯ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2549   152 ครั้ง
กฎกระทรวงฯ แบ่งส่วนราชการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2545   147 ครั้ง
กฏกระทรวงฯ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ.2545   154 ครั้ง
กฏกระทรวงฯ สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2545   184 ครั้ง
กฏกระทรวงฯ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2545   151 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็น กรมการท่องเที่ยว   150 ครั้ง