ระเบียบและกฎหมาย

กฏกระทรวงฯ สำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ พ.ศ.2554   161 ครั้ง
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 กรณีจัด.....   170 ครั้ง
กฏกระทรวงฯ แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง พ.ศ.2551   170 ครั้ง
กฏกระทรวงฯ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2549   166 ครั้ง
กฎกระทรวงฯ แบ่งส่วนราชการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2545   162 ครั้ง
กฏกระทรวงฯ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ.2545   169 ครั้ง
กฏกระทรวงฯ สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2545   201 ครั้ง
กฏกระทรวงฯ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2545   166 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็น กรมการท่องเที่ยว   169 ครั้ง