ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการท่.....   29 ก.ย. 2563 34 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการเอกชน เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการท่องเที.....   23 ก.ย. 2563 43 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบ.....   2 ก.ค. 2563 71 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร.....   2 ก.ค. 2563 78 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร.....   2 เม.ย. 2563 88 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ไ้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร.....   6 ม.ค. 2563 128 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร.....   3 ต.ค. 2562 157 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา โดยว.....   3 ต.ค. 2562 152 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการท่อง.....   27 ก.ย. 2562 145 ครั้ง