ราคากลาง

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน.....   18 ก.ย. 2563 45 ครั้ง
ราคากลางจ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ .....   3 ต.ค. 2562 145 ครั้ง
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว   16 ก.ย. 2562 138 ครั้ง
ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวมนต์เสน่ห์ยะลา   20 ส.ค. 2562 55 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวอเมซิ่งเบตง กิจกรรมย่อย กิจก.....   15 มี.ค 2562 44 ครั้ง