วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลักขององค์กร

21 ม.ค. 2564      101 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา สร้างเสริมความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ

 

พันธกิจ

 1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ
 2. กำหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ และนำ นโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างได้ผล
 3. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่จำเป็น ทั้งในด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัย สนับสนุนอื่นๆ ที่จำเป็นอย่างครบถ้วนและได้มาตรฐาน
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารและเพื่อการให้บริการ ตลอดจนองค์ความรู้และนวัตกรรม ต่างๆ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 5. สร้างให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาในแบบบูรณาการร่วมกัน กับทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง

 

ค่านิยมหลักขององค์กร

 • TOUR-SPORT
 • Teamwork       การทำงานเป็นทีม
 • Organization    ศรัทธาและภักดีต่อองค์กร
 • Unity              ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว
 • Response        ตอบสนองต่อประชาชน
 • Spirit              มีน้ำใจนักกีฬา
 • Professional     ทำงานอย่างมืออาชีพ
 • Optimise         มีประสิทธิภาพ
 • Relationship    มีมนุษยสัมพันธ์
 • Transparency  โปร่งใส ตรวจสอบได้